19 - 20 June 2001
Ludi Yan (Reed Flute Cave)
Xiangbi Shan (Elephant Trunk Hill) Fishing cormorants
Li Jiang
Yangshuo


return to china

return to 2001trip

return to index