28 May - 27 June 2001

oakland, california

shanghai

hangzhou, zhejiang

huangshan, anhui

xidi, anhui

nanjing, jiangsu

beijing

3 gorges, yangtze river, chongquing to wuhan

xian, shaanxi

guilin, guangxi

hong kong

oakland, california


return to china
return to index